Nadzory budowlane Piła

Nadzory budowalne Piła w Energo Budownictwo

Nadzór budowlany w Pile wykonuje funkcje inspekcyjno – kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych.
Realizując obowiązki wynikające z Prawa budowlanego, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego:

– przenosi decyzje o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),

– przyjmuje zawiadomienia inwestora o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

– przyjmuje zawiadomienia inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1).

– wydaje decyzje o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a i 51 ust. 1 pkt 1).

Ponadto bada, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prowadzi również postępowania w sprawie naliczenia opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a i 49b), oraz wydaje postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b i 50) i wydaje decyzje związane z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych (art. 51). Przyjmuje zawiadomienia o zakończeniu budowy i sprawdza związane z tym dokumenty oraz zwraca je po zakończeniu postępowania, przeprowadza obowiązkową kontrolę budowy, po której sporządza protokół i wiele innych.

Ekspertyzy nadzorów budowalnych 

Natomiast w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, nakładania, w drodze postanowienia, obowiązku dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, a w przypadku ich niedostarczenia w wyznaczonym terminie lub dostarczenia ocen lub ekspertyz niedostatecznie wyjaśniających sprawę – zlecenia wykonania tych ocen lub ekspertyz lub dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. Nadzory budowalne Piła? Skorzystaj z naszych usług! 

Nadzory budowlane Piła
Nadzór budowlany Piła

Kontakt - Energo Budownictwo

Skontaktuj się z nami!

Szukasz solidnej firmy budowlanej w okolicy Piły, a może kogoś zaufanego do remontu mieszkania? Zajmiemy się tym w Energo Budownictwo!

Adres

ul.Krucza 23
64-920 Piła

Kontakt z nami jest dobrowolny